รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน

วันนี้ (24 ต.ค. 63) ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบนโยบาย เรื่อง “การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย และส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน    สู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ผ่านการร่วมระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดให้มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถหรือศักยภาพของจังหวัดให้รายงานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่จังหวัด บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาล “รวมไทยสร้างชาติ” โดยให้ปรับเลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ New Normal การประเมินผลงานภาครัฐ และการปรับการทำงานเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงแนวคิดวิถีชีวิตใหม่และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน อีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เห็นความจำเป็นในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมหารือการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการทำงานจะคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเ อกชน และภาคประชาชน ทั้งการสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมทั้งมาตรการการรองรับด้านต่างๆ ในขณะเดียวกันยังคงให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ และระดับนานาชาติ การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริ พื้นที่ฟาร์มเกษตรและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่เครือข่ายการทำงานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาและพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!