(มีคลิป) เสวนาคนแป้อู้กัน พัฒนาเมืองแพร่สู่ความยั่งยืน อยู่ดีมีสุข ณ แพร่ ด้วย ดิน น้ำ ป่า บ้านเรา

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่สวนสาธารณะ อบจ.แพร่ ได้มีการจัดเสวนาคนแป้อู้กัน พัฒนาเมืองแพร่สู่ความยั่งยืน อยู่ดีมีสุข ณ แพร่ ด้วย ดิน น้ำ ป่า บ้านเรา โดยมีนายวีฤทธิ์ กวยะปาณิก ที่ปรึกษานายกอบจ.แพร่ เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจาก นายอนุวะธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกอบจ.แพร่ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกอบจ.แพร่ น.ส.สุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกอบจ.แพร่ น.ส.มยุรี แก้วโมรา เลขานายกอบจ.แพร่ ได้มาร่วมงานเสวนา

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ กล่าวกับผู้ร่วมเสวนา ว่า ซึ่งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายจัดการที่ดิน กลุ่มเกษตรกรปลอดภัย อบจ.แพร่มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นการทำงานร่วมกันของภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ทำงานรวมกันจนได้รับรางวัลระดับประเทศได้รับโล่รางวัล พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างรูปแบบที่จะจัดการดิน น้ำ ป่า หลายหมู่บนรวมถึงลุ่มน้ำรวมถึงกลุ่มองค์กรเช่น บ้านเหล่าเหนือ ตำบลน้ำนดลาง อำเภอสองที่เริ่มการจัดตั้งโครงการโรงเรียน จัดการน้ำชุมชนโรงเรียนป่าชุมชน และโรงเรียนจัดการที่ดิน ใช้แผ้วถางใหม่และขขายผลออกไปยังหมู่บ้านตำบลเวียงต้า อำเภอลอง บ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอและลุ่มน้ำสรอย น้ำแม่สอง ตลอดทั้งการจัดการที่ดิน บ้านผักยิ้มก็พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การปลอดภ้ยจังหวัดแพร่ 8 อำภอ P8 อยู่ 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ตอนนี้ได้รับการนับสนุนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอีก 30 ศูนย์ที่จะผลิตผักปลอดภัยให้คนเมืองแพร่ได้กิน และส่งขายในจังหวัด และต่างจังหวัดได้กินในไม่ช้า ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดูโบต้า ประเทศไทย ในการสร้างธุรกิจปลูกผักปลอดภัยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านผักจังหวัดแพร่พื้นที่ 70% เป็นป่ามีน้ำกว่า2600ล้าน ลบ.ม. เราได้อยู่อันดับ 6 จาก 17 จังหวัด  ภาคหนือ อบจ.แพร่คิดว่าปัญหาที่ทำให้คนแพร่มีรายได้น้อย คือปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้กิน ใช้การเกษตร การที่มี 6 แห่ง ก็เก็บน้ำได้น้อยขาดการบริหารจัคการน้ำที่ดีจึงตั้งศูนย์บริหารน้ำจัดน้ำจังหวัดแพร่ นำมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เริ่มจากการฟื้นฟูอำางเก็บน้ำแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย และขยายได้ยังอ่างต่าง ๆ 20 อ่าง ทั้งจังหวัดแพร่ในภายภาคหน้าจะขยายให้ครบ 169 อ่าง ทั่วจังหวัดแพร่ เพื่อให้ทุกที่มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรในการปถูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้ตลอดปี ซึ่งมีการสนับสนุนจากสถาบัญสารสนเทศทรัพยากรน้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ มูลนิธิใจกระทิง มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และบริษัท SCG ประเทศไทยในเรื่องป่าชุมชนได้มีการสนับสนุนให้ไปทั้งหมด 427 ป่า ได้มีความรู้ไปอบรมที่บ้านสามขา และบ้านเหล่าเหนือเป็นต้นแบบซึ่งได้มีการประกวดได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 ปีติดกัน จากโรงไฟฟ้าราชบุรี

สรุปได้ว่าแผนปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่ อบจ.แพร่ ได้วางไว้ประสบผลสำเร็จ คนแพร่คงได้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพิสูจน์ได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน อีก 4 ปีข้างหน้าเราจะมีน้ำกิน น้ำใช้ มีรายได้จากการเกษตรตลอดปี มีอาหารปลอดภัย มีรายได้จากป่า และการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่จะเป็นจังหวัดอยู่ดีมีสุข ณ แพร่ ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเสวนาครั้งนี้และขอให้ทุกคนเป็นพลังผลักดันนโยบายปฏิรูปเหล่านี้ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดแพร่

หลังจากนั่นเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายน้ำ เกษตรปลอดภัยได้มอบผลผลิตจากป่า เกษตรให้นายกอบจ.แพร่พร้อมให้การสนับสนุนให้กลับเข้ามาเป็นนายก อบจ.แพร่อีกวาระหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!