มูลนิธิโครงการหลวง จัดการประชุมสัมมนา “แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และนักวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

ในพิธีเปิดการประชุมองคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวแก่ผู้ร่วมประชุมว่า โครงการหลวงเริ่มขึ้นเป็นงานเล็ก ๆ ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทางภาคเหนือ ทรงเห็นว่าควรจะช่วยประชาชนในด้านการอาชีพ จึงได้นำสิ่งของไปพระราชทานแก่ชาวเขาเพื่อสร้างอาชีพ ต่อมามีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการเข้ามาช่วย และมีคนส่วนหนึ่งที่ช่วยกันส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น  มีความร่วมมือจากองค์กรและรัฐบาลต่างประเทศมากขึ้น จึงกลายเป็นโครงการที่เรียกว่า “โครงการหลวง” ในพุทธศักราช 2512 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ เข้ามาทำงานถวายโดยความสมัครใจในฐานะอาสาสมัคร ในที่สุดจึงกลายเป็นโครงการที่มากมายใหญ่โต ขยายออกไปจากการช่วยประชาชนในหมู่บ้านในวงจำกัด เป็นการช่วยเหลือในระดับภาค จึงต้องมีการบริหารที่ดีขึ้น และมีคนช่วยบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปเพื่อความกินดี อยู่ดีของประชาชน จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” ในพุทธศักราช 2535 และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ โดยเอื้อเฟื้อบุคลากรและงบประมาณที่จะช่วยได้ตามจุดประสงค์ โดยสรุปแล้วหัวใจการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่นำมาสู่ผลสำเร็จ นั่นคือ โครงการหลวงมีผู้นำที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธา ทั้งจากประชาชนที่เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ และประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ และมีแนวทางพระราชทานในการทำงานสำคัญ คือ   การยึดคนเป็นศูนย์กลาง การเข้าใจในบริบทของพื้นที่และผู้คน การเข้าถึง และการพัฒนาที่ตรงประเด็น นำสู่เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ที่พระราชทานไว้ คือ ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กำจัดการปลูกฝิ่น รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง

ในระยะ 2 ถึง 3 ปีนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเหล่าอาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานในมูลนิธิร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อนำพาการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันแผนงานสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ คือ การพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน คือ สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก  ครอบคลุม 463 กลุ่มบ้าน ประชากรกว่า 192,000 คน

แผนยุทธศาสตร์โครงการหลวง ระยะ 4 ปี (2562-2565) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ (1) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูง (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โครงการหลวงให้สามารถพึ่งตนเอง และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (4) ยุทธศาสตร์การฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้มีความสมบูรณ์ (5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม มีระบบปฏิบัติงานที่ดี และมีความยั่งยืน โดยการจัดทำแผนจะส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ทำแผนและผู้นำแผนไปปฏิบัติ และยึดตามพระราชประสงค์และแนวทางพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อชาวเขา ชาวเรา ชาวโลก และทรงมีพระบรมราโชบาย 4 ประการ ในการนำพาประเทศสู่ความยั่งยืน ได้แก่ (1) รักษาประเทศชาติให้มั่นคง (2) ประชาชนมีความมั่งคั่ง (3) แก้ไขในสิ่งผิด (4) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น