พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดทั้ง เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และคณะศรัทธาประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ประธานสงฆ์เป็นผู้พิจารณาองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้านไตรมาส ณ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา จึงปวารณาจตุปัจจัยเพื่อถวายพระราชกุศล สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่งคงสืบไปโดยในการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินบริจาคร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวนทั้งสิ้น 3,153,917 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อถวายบำรุงและบูรณะศาสนสถาน ของวัดพระแก้ว พระอารามหลวงให้มั่นคงสืบทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สถาพรยั่งยืนต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น