พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ตามโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ

วันนี้ 26 ตุลาคม 2563 พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ กำลังพลของหน่วย กระทำพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ตามโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการ , คณะครู , นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
1. เวลา 0900 น. ร่วมกับ คณะครู , นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทำพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานฯ ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เวลา 0900 น. ร่วมกับ คณะครู , นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน โดยมี นาย นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


3. เวลา 1330 น. ร่วมกับคณะครู, นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ โดย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทำพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน โดยมี นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยเมล็ดพันธุ์พระราชทานดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการ จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกร ได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของ เกษตรกร ด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรค และแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพระราชทาน แก่ราษฎร และนักเรียน โดยทั่วไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ฯ ได้ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!