รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภูศิษฎ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ์ ทิมเกิด ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ,ข้าราชการกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น