พช.แพร่ ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP Mobile

นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ ในงาน OTOP Mobile ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีนางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และเครือข่าย OTOP ให้การต้อนรับ
โดยสำนักงาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ร่วม กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น และเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม OTOP Mobile มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 2 แห่ง


จุดแรก ที่ บริเวณหอศิลปะคำแสนแกลเลอรี่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ ซึ่งนอกจากจะมีสินค้า OTOP จำหน่ายแล้ว บนหอศิลปะ ยังมีงานแกะสลักแนวพุทธศิลป์ จากฝีมือศิลปินพื้นบ้านนาม “สล่าอิทธิพล ปัญญาแฝง” ให้ผู้รักในงานศิลปะได้เยี่ยมชมความงดงามจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอีกด้วย
จุดที่ 2 จัดที่ ตลาดประชารัฐบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ยังไม่ได้รับความนิยม เกิดการรับรู้เป็นที่รู้จักจากคนภายนอกชุมชน และสามารถจำหน่ายได้ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น