ชาวบ้านยางเนิ้ง พนักงานเบเวอเรช อบรมดับเพลิงขั้นต้นและผลกระทบจากการเผาเศษวัชพืช 

ที่บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและผลกระทบจากการเผาเศษวัชพืช ให้แก่พนักงานและตัวแทนชุมชน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งนี้ได้มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมรับฟังการอบรมจำนวน 30 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น