หอการค้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าฯ, นายณัฐนารถ สินธุนาวา รองประธานหอการค้าฯ, นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ, นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ และ นายไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ กรรมการหอการค้าฯ จัดกิจกรรมโครงการสินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริหาร และพาณิชย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น