(มีคลิป) กกล.ผาเมือง-กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 2 สรุปจับยาบ้า 7.2 ล้านเม็ด และไอซ์ 14 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563 กองกำลังผาเมือง โดยกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 สรุปผลการ  สกัดกั้นยาเสพติด ในห้วง 1 ต.ค. – 10 พ.ย.2563 มีผลการปฏิบัติ จำนวน 52 ครั้ง ตรวจยึดยาเสพติด ได้แก่ ยาบ้า จำนวน 7 ล้าน 2 แสนเม็ด และไอซ์ จำนวน 14 กิโลกรัม โดยมีผลการจับกุมที่สำคัญ ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำหรับมาตรการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กองกำลังผาเมืองได้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยจัดกำลัง จำนวน 122 ชุดปฏิบัติการเพิ่มเติมในการปฏิบัติการติดตั้ง     ไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ และการวางลวดหนามตามช่องทาง/ท่าข้าม ซึ่งในห้วงที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองมีการ  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีมีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ชายแดน ของจังหวัดเชียงราย โดยมี 40 หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ รวมทั้งการตรวจคัดกรองหาเชื้อเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ปฏิบัติงาน และคนขับรถตู้บรรทุกสินค้าชาวเมียนมา บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2 โดยใช้รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ในห้วงวันที่ 4 – 6 พ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 1,000 คน ซึ่งผลการปฏิบัติไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่


ในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมืองได้มีการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยเฉพาะการฝึกตรวจค้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย การฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการข่าว เพื่อทบทวนและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกำลังพลของ  ชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษ ตลอดจนการเรียนการสอนภายในหน่วย โดยกำหนดให้ดำเนินการฝึกอย่างสม่ำเสมอ     อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อฐานปฏิบัติการ มุ่งเน้น การฝึกการใช้อาวุธ, เครื่องมือและยุทโธปกรณ์พิเศษ, เทคนิคการตรวจค้น, การทบทวนหน่วยทางยุทธวิธี และความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ

นอกจากนี้ ในห้วงที่ผ่านมา พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามฐานปฏิบัติการ ซึ่งได้แนะนำความรู้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และมอบแนวทางในการปฏิบัติ     พร้อมทั้ง เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยให้ความสำคัญกับโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการในพื้นที่ และให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

ร่วมแสดงความคิดเห็น