(มีคลิป) เปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Working together  สุขภาพจิตไทย  ก้าวไปพร้อมกัน ” 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พิธีเปิดงานโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Working together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน ”โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 สำนักงานสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  ในยุคปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในสังคมเกือบทุกที่ในทุก ๆ วัน ประชาชนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับความรู้ด้านสุขภาพจิตมากขึ้น ผู้คนเริ่มรู้สึกว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าอาจจะไม่ประสบปัญหาด้วยตนเอง แต่ก็ตระหนักว่าคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวในสังคมก็อาจกำลังประสบปัญหานี้อยู่เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากข่าวทั้งทางสื่อกระแสหลักและสื่อโซเชียล ที่มักมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แม้ว่าคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตในยุคนี้จะสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น  แต่การจะลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตให้มากที่สุดนั้น ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยดำเนินงานอย่างครอบคลุมให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีไปพร้อม ๆ กัน คนที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตควรได้รับความช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ในขณะที่คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความเปราะบางควรได้รับการสอดส่องดูแลและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มทั่วไปและมีสุขภาพจิตดีอยู่แล้ว ก็มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพจิตเพียงพอ ที่จะนำไปช่วยเหลือคนในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป ถ้าหากเราทำได้เช่นนี้แล้ว สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีแต่การช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน และไม่ต้องทิ้งใครให้ประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่เพียงลำพัง สมกับชื่องานในวันนี้ ซึ่งก็คือ “Working together สุขภาพจิตไทย  ก้าวไปพร้อมกัน”

การจัดโครงการรณรงค์ในวันนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุก ๆ ท่าน ที่เข้าร่วมงานจะเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตตนเองเบื้องต้น  การให้ความช่วยเหลือคนรอบข้าง และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทาง  การส่งเสริมป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของประชาชนรวมถึงให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีถ้วนหน้า

แพทย์หญิงสุวรรณี  เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  กล่าวว่าประเทศไทย ได้กำหนดให้สัปดาห์แรก   ของเดือนพฤศจิกายน หรือ วันที่ 1 ถึง 7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ กรมสุขภาพจิตจึงใช้โอกาสสำคัญนี้ ในการรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน สำหรับสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 กรมสุขภาพจิตได้กำหนดประเด็นรณรงค์ภายใต้แนวคิดสำคัญ “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน ” เน้นการส่งเสริมให้เกิดประชาชนด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายควบคู่กันไป โดยมีแนวคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทุกคนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น สร้างและบูรณาการความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินงานไปพร้อมกับกรมสุขภาพจิต โดยมีรูปแบบสัญลักษณ์ ( LOGO ) เป็นรูปหัวใจที่เกิดจากการเชื่อมต่อของส่วนประกอบทั้งสามภาคส่วนและมี 3 สีเหมือนสีสัญญาณไฟจราจร คือ  สีแดง หยุดการสูญเสียของประชาชนจากปัญหาด้านสุขภาพจิต

โดยการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และโรคทางจิตเวช/สีเหลือง คือการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความเปราะบางต่าง ๆ รวมถึงให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล ใส่ใจรับฟังซึ่งกันและกัน/        สีเขียว คือการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของคนไทยไปข้างหน้าด้วยทรัพยากรและความร่วมมือต่าง ๆ ของทุก       ภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อช่วยเหลือประคับประคองให้ คนไทยก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปได้พร้อม ๆ กัน

การจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ “การวางแผนครอบครัว” “รอบรู้หลีกเลี่ยงไม่เสี่ยงโรค” “การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์” การจัดบูธกิจกรรม “หมู่บ้านสุขใจ เสริมพลังสุขสร้างพลังใจ” เรียนรู้เทคนิคและทักษะการผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ กิจกรรม “วัยรุ่นไทยไม่รังแก” เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกกัน (bullying) เป็นต้น โดยทุกบูธกิจกรรมมีบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องใน     เบื้องต้น พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงบนเวที พร้อมการแสดงและสัมภาษณ์พิเศษจาก 36 MAN แรปเปอร์หนุ่มเชียงใหม่ ผลงานเพลง SOS : บทเพลงที่ว่าด้วยโรคซึมเศร้าและการให้กำลังใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รวมทั้ง              การเล่นเกมส์ และสันทนาการต่าง ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาระดับ ปวช/ปวส คณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจจำนวน 280 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น