กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562-2563 เป็นครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศกําหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ให้ผู้สําเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

-วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันรายงานตัว) เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) บัณฑิตรายงานตัว ณ อาคารพลศึกษา 1 (โรงยิมกลาง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารายงานตัว ตามประกาศ เรื่อง กําหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่55

-วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1)บัณฑิตแต่ละคณะ ฝึกซ้อมกับกรรมการของคณะ ณ สถานที่ที่คณะกําหนด

-วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 3) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันฝึกซ้อมใหญ่ สวมครุยวิทยฐานะ) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 (วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น