สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแพร่ ออกติดตามความคืบหน้าการรับสมัครเจ้าหน้าที่โคกหนองนาโมเดล

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยม การรับสมัครงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการรับสมัครงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สถานที่รับสมัคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

ร่วมแสดงความคิดเห็น