ท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงาน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ ฯ ลำปาง

ในวันหยุดพาครอบครัวพร้อมเด็ก ๆ ออกไปท่องเที่ยวเรียนรู้ จักรวาล โลก และถ่านหิน ในส่วนจัดแสดงมัลติมีเดียที่ทันสมัยให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนสนุกสนานกันที่ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะฯ

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา ฯ (เหมืองแม่เมาะ) ตั้งอยู่บริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์ หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานจากถ่านหิน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญขับเคลื่อนพลังงาน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีมาตราการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแล     และพัฒนาชุมชน เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยได้แบ่งโซนการแสดงออกเป็น 7 โซน

โซนที่ 1 นิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านพลังงาน ผู้ทรงบุกเบิกกิจการพลังงานของไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อความมั่นคงของไทยการสำรวจและทรงให้สงวนถ่านหินไว้สำหรับใช้ในราชการไทย เป็นการ วางรากฐานด้านพลังงานไทย

โซนที่ 2 จักรวาล โลก และถ่านหิน กำเนิดจักรวาลจากเหตุ การระเบิดครั้งใหญ่ สู่การรวมตัวกันของมวลสาร          และพลังงานมหาศาล กลายเป็นดวงดาว กาแล็กซี และ “โลก” ของเรา ความเปลี่ยนแปลงกว่าหลายพันล้านปี        จนเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด วิวัฒนาการเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกในเวลาต่อมาคือ “ถ่านหิน”

โซนที่ 3 จากผืนน้ำและแผ่นดิน แอ่งแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่สำคัญของประเทศไทย ฟอสซิล สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิด เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของ      พื้นที่แห่งนี้ บ่งชี้ถึงความเก่าแก่ของพื้นที่จากแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สู่ยอดเขาสูงในปัจจุบัน

โซนที่ 4 พลังงานขับเคลื่อนไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อตั้งบนพื้นที่ซึ่งมีแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด  ในประเทศไทย ต้นทุนทางธรรมชาติ ที่สำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายสู่ประชาชนคนไทย การพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่อดีต และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการผลิตถ่านหิน ไปจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมาตราการในการควบคุมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ เสริมสร้างความมั่นคง

โซนที่ 5 มุ่งสู่อนาคต พลังงานไฟฟ้าผลิตโดยเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ทั้งจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางทรัพยากร      ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง    เพื่อสร้างความยั่งยืนและเสถียรภาพ

โซนที่ 6 จุดเปลี่ยนโลกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิวัฒนาการและการค้นพบไฟฟ้าที่มีมานานนับพันปี จากการค้นพบไฟฟ้าสถิตย์สู่การพัฒนากระแสไฟฟ้า ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้า

โซนที่ 7 แม่เมาะ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ กับกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยรอบ อ.แม่เมาะ โดยคำนึงถึงศักยภาพทางพื้นที่ อัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนโดยชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

รอบการเข้าชม : รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. / รอบที่ 2 เวลา 10.30 น. /รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. /รอบที่ 4 เวลา 14.30 น. เปิดให้เข้าชมฟรี วันอังคาร–วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งอำนวยความสะดวก ลานจอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อารยสถาปัตย์เพื่อรองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ และมีรถเข็นวีลแชร์ไว้บริการ

ติดต่อ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 800 ม.6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร 0-5425-2730, 0-5425-2739, E-mail : [email protected]
Facebook : พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา–เหมืองแม่เมาะ http://maemohmine.egat.co.th/museum/

ร่วมแสดงความคิดเห็น