(มีคลิป) กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมการจัดหางาน ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน จำนวน 260,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย  อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า      กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน  จำนวน 260,000 อัตรา ซึ่งรัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้าง 50% ช่วยเหลือผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยอุดหนุนค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเดือนละ 7,500 บาท ตามวุฒิการศึกษา

ซึ่งนายจ้างและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิม     เกินกว่า ร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ และทำสัญญาจ้างงาน          ผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในส่วนของผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทย และไม่เคยอยู่  ในระบบประกันสังคมมาก่อน เว้นแต่ผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างกำลังศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563

นายชาติชาย  อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดน่าน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การลงทะเบียนนายจ้าง/สถานประกอบการและนักศึกษาจบใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ .com ในระบบ Co-payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบ Trantscript ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment แจ้งตำแหน่งงานว่าง และจำนวนลูกจ้างที่ต้องการเข้าทำงาน
  2. การตรวจสอบเอกสารข้องมูลเข้าร่วมโครงการ ระบบจะทำการตรวจสอบ Transcript ของผู้สมัครและสถานประกอบการนั้น ๆ ว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกับสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข จึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
  3. การ Matching งาน สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ เมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ Download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และ Upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง
  4. เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง หากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงานเป็นระยะเวลา    1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้าง ร้อยละ 50 ตามระดับการศึกษาให้กับลูกจ้าง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง พร้อมส่งหลักฐานให้กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และกรมการจัดหางานจะเป็นผู้โอนเงินค่าจ้าง ร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งหลักฐานจากนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษาใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com หรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 054716075-6 ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์สำนักงาน https://www.doe.go.th/nan

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น