พลิกโฉมบ้านหนองเงือก แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นชาวยองลำพูน

ผู้นำชุมชนตำบลแม่แรง อ.ป่าซษง จ.ลำพูน กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อการค้าขาย
ของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะทอผ้า สร้างสรรค์งานหัตถกรรมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย จากผ้าทอ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงงานผ้าฝ้าย ผ้าบาติก จำหน่ายตามสถานที่ต่างๆในประเทศ และส่งออก ปรากฎว่างานประเพณี        ที่เป็นช่องทางส่งเสริมการตลาด ทั้งงานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง, งานฝ้ายงามบ้านหนองเงือก                 และงานบาติกงาม มัดย้อมงามตา, งานผ้าบ้านกองงาม ที่ ท้องถิ่น (เทศบาลตำบลแม่แรง) จะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
และชาวบ้านจัดขึ้น สร้างรายได้สู่ชุมชนทั้ง 3 งานปีละมากกว่าร้อยล้านบาท แต่ปีที่ผ่านมาต้องงดจัดกิจกรรมเพราะมาตรการควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19

ด้านผู้ประกอบการ ผ้าพื้นเมือง ในต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน กล่าวว่า ช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ก็มีนักท่อง
เที่ยวชาวไทย แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนซื้อสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึก เพราะจากเส้นทางสาย 116 จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่อง
เที่ยวยอดนิยมมากมาย ทั้งเส้นทางสายจอมทอง สู่ดอยอินทนนท์ และ จาก อ.สันป่าตอง เข้าสู่เชียงใหม่
” ทั้งบ้านดอนหลวง บ้านหนองเงือกและบ้านป่าบุก จะเป็นแหล่งผ้าพื้นเมืองใหญ่ติดอันดับของประเทศ ที่ผ่าน ๆ      มาช่วงกระแสทัวร์จีนคึกคัก มียอดขายดี จนขยายกิจการเสริมทั้งร้านกาแฟ ที่พัก แต่เมื่อเจอสถานการณ์ไม่คาดคิดจากโควิด 19 ผู้ประกอบการ และชาวบ้านได้รับผลกระทบหนัก คาดว่า เทศกาลปีใหม่นี้ไปจนถึงช่วงจัดงาน น่าจะค้าขายดีขึ้น ”

ในขณะที่นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จ.ลำพูน
พร้อมด้วย นายสมคิด อุตมโน รองนายก, นายเทพนิมิตร แสนพรหม ปลัดเทศบาล, นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลได้ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่ที่ 5 บ้านหนองเงือก “โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองเงือก ซึ่งมีความโดดเด่นใน    อัตลักษณ์ชุมชนชาวยอง มีวัดหนองเงือก ที่มีสถาปัตยกรรม จิตกรรมฝาผนังในหอไตรศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบพม่า ,พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดหนองเงือก, พิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือก สถาน ที่รวบรวมอนุรักษ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษชาวยองในสมัยโบราณ ติดกับโครงการที่กำลังพัฒนาภูมิทัศน์ ”

ทั้งนี้ชาวบ้านหนองเงือก แสดงความคิดเห็นว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กำลังดำเนิน
การสร้างผนังกันดิน ทางเดินรอบสระน้ำ จุดพักผ่อน และปรับปรุงระบบแสงสว่างและป้ายสถานที่ จะกลายเป็น         จุดแวะเวียนมาท่องเที่ยว สัมผัสสีสันชุมชนชาวยอง รวมถึง เป็นจุดเด่น ในการจัดงานสืบสานตำนานฝ้ายงาม     หนองเงือก ที่น่าจะจัดยิ่งใหญ๋ในช่วงเมษายน ปีหน้าอีกด้วย “หากมีการวางแผนจัดกิจกรรม เป็น กาดนัดชุมชน     ชาวยอง ตลอดเส้นทางรายรอบ ด้านหน้าวัดหนองเงือกจัดกระตุ้นท่องเที่ยวชุมชนต่อเนื่อง อาจจะเป็นอีกช่องทาง สร้างเสริมรายได้สู่ชุมชน สู่ชาวบ้าน ในอนาคตอย่างยั่งยืน เพราะโดยศักยภาพพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายในชุมชน แห่งนี้ ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น