ประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 15 รับสมัครคัดเลือกคนหางาน (เพศชาย) เพื่อไปทำงานภาคเกษตร

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า               กรมการจัดหางานได้ประกาศ เปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล  ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Corporation on the Placement of Workers:TIC) ครั้งที่ 15  ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดย       วิธีรัฐจัดส่ง มีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร  คนงานภาคการเกษตรคุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย             ต้องพ้นภาระทางทหาร สัญชาติไทย เกิดระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 24 ถึง วันที่ 27 พ.ย. 40 ไม่มีประวัติอาชญากรรม    ไม่เสพสารเสพติด ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล มีสุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่าง ๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซี โรคเอดส์ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส  โรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด คดงอ ขาด ด้วน หรือ เกิน ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)

 1. หลักฐานและเอกสารในการสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ
 2. รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
 4. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเน
 5. สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัครหรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ป.6 (ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย (ด.ช.)
 6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)6.สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8,สด.43)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา ที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา
 9. ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 10. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก (ถ้ามี)
 11. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

วัน เวลา การรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.                                    สถานที่รับสมัคร :  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการ    จัดหางาน กรุงเทพ ฯ หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ ฯ พื้นที่ 1-10 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงาน  จัดหางานจังหวัดน่าน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000  โทร.0 5471 6075-6 ต่อ 103 ,104

 

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น