แก้ภัยแล้ง กั้นน้ำยมเก็บน้ำไว้ไช้ในการอุปโภคบริโภค ที่บ้านปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น นางสาวยุวกรณ์ มนุษย์สม ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเด่นชัย จ.แพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ และพี่น้องประชาชน ร่วมกันสร้างทำนบกระสอบทรายกั้นลำน้ำยม ณ บ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ไช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกัน               และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564

การดำเนินงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การสนับสนุนเครื่องจักร การประปาส่วนภูมิภาค           สาขาเด่นชัย เทศบาลตำบลปงป่าหวาย กำนันตำบลปงป่าหวาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ   ให้การสนับสนุนเงินสด รวมทั้งหมด 31,000 บาท เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กระสอบฟาง เชือกฟาง อาหาร         และน้ำดื่ม


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!