ประชาชนชาวลำปาง ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน เจริญจิตภาวนาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดพระพุทธมนต์เสริมดวงเมือง เพื่อความเป็น      สิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมเจริญจิตภาวนาประกอบคุณความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล        แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10              และน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โดยทางจังหวัดลำปางได้จัดให้มีการประกอบพิธีขึ้น ณ พระอุโบสถพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี            ฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมนำตัวแทนคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนเหล่าบรรดาข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตลอดจนตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 12 รูป ร่วมสวดมนต์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักความภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 10 และร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้    ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงทุ่มเทพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอด     รัชสมัย และยังคงสืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้ง เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ       และโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้คนในสังคมได้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเกิดความแตกแยก     ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ จังหวัดลำปางจึงได้จัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์                   และเจริญจิตภาวนาดังกล่าวขึ้น โดยเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางในทุกสาขาอาชีพทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสออกมาร่วมทำกิจกรรมความดีเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ และเรียนรู้หลักธรรมตามหลักคำสอน                   ในพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำหลักคำสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ชีวิต ซึ่งในการประกอบพิธี       สวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาครั้งนี้ เหล่าบรรดาคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ได้นำเหล่าบรรดาข้าราชการ     และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพิธี ร่วมกันกล่าวบทสวดพระพุทธมนต์ รวมจำนวนทั้งหมด 11 บทสวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนสติ ให้ประชาชนได้รู้จักยั้งคิดตรึกตรองพิจารณาถึงเหตุและผลอย่างถี่ถ้วน และให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในคุณงามความดีภายใต้หลักแห่งคุณธรรม และรู้รักสามัคคี โดยให้ถือหลักธรรมทั้ง 11 บทสวด ไว้เป็นมงคลปฏิบัติเพื่อจะได้นำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ชาวนครลำปางสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!