วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ กรอ.อศ.ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการของสถานศึกษา

นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา         และนักเรียนนักศึกษา ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการด้านการพัฒนา และความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี, ท่าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้น และการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนพิการ จำนวน 60 ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านได้ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการ ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพิการ (DSS.) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น         ของวิทยาลัย ฯ

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ศึกษาดูงานครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 30 นาที (สลับหมุนเวียน) ดังนี้
กลุ่มที่ 1. ศูนย์ DSS. แผนกวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
กลุ่มที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และแผนกวิชาเกษตรกรรม
กลุ่มที่ 3 อาคารรัตนโกสินทร์ แผนกวิชาคหกรรม (เสริมสวย นวด สปา ฯ) แผนกวิชาศิลปกรรม (เพ้นท์สี ลีลาศเครื่องหนัง ขับร้อง ฯ) และแผนกวิชาพณิชยการ
กลุ่มที่ 4 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภารกิจงานมูลนิธิคุณพุ่ม                          ในการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้เรียนพิการ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (อศจ.เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น