พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research : TCAR)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research : TCAR) เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือการทำวิจัยเพื่อมุ่งเน้นแก้โจทย์ยาก (Grand Challenge) ของประเทศ อาทิ ปัญหาคุณภาพอากาศจากฝุ่นควัน PM 2.5 หรือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในการจัดตั้งภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย เป็นความร่วมมือจาก 28 หน่วนงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ส่งเสริมให้การศึกษา และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ และคุณภาพอากาศของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ      ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี ฯ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจำนวน 28 สถาบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องกลมทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น