นางสาวฐิตาพร เรืองงาม ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคงจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้                นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา ครูชำนาญการ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนสันกำแพง ครูผู้ดูแล นำ นางสาวฐิตาพร เรืองงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ซึ่งได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัย ควบคู่ไปด้วย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า “ขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายาม ที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีความสามารถสูง มีทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ขอให้นำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น