องค์กรนิสิต มจร.ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 องค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่          ประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดกิจกรรมองค์กรนิสิต โดยมีพระครูสุตพัฒโนดม,   ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เป็นประธาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทุกคณะ ร่วมพิธี        ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น