อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษา และสัมผัสวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Cultural Camp)

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนา ทักษะภาษา และสัมผัสวัฒนธรรมจีนให้กับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 70 คนเข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้กับเจ้าของภาษา จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน เช่น ชงชา เขียนพู่กัน เพ้นท์หน้ากาก รำไทเก๊ก ตัดกระดาษ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน เรียนรู้ และมั่นใจ  การใช้ภาษาผ่านกิจกรรมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ร่วมแสดงความคิดเห็น