คณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันชีววิทยา โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันชีววิทยา โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 : 17th Thailand Biology Olympiad (17th TBO) ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

การจัดแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัด ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันโอลิมปิกระดับนานาชาติ

สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา ประเทศไทยได้เริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2534 จากนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2538 และเริ่มจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

และในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติในครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั้งหมด 13 ศูนย์ ทั่วประเทศ รวมทั้งศูนย์กรุงเทพมหานคร และนักเรียนจากค่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 95 คน โดยมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ จำนวน 44 คน ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมกับ สสวท. เพื่อเฟ้นหานักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31 ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะความสามารถสูงสำหรับประเทศไทยในอนาคต และที่สำคัญคือจะสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมไปแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น