เริ่มแล้วที่ อ.ร้องกวาง โครงการหนาวนี้ คนแพร่ปันสุข ไม่ใช่งบราชการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 (ไม่ใช้งบราชการ)นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล มีนายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


โดยมีนายอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี พัฒนาการอำเภอร้องกวาง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรม


มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครัวเรือน จำนวน 57 ครัวเรือน และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนถุงปันสุขจากสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคจากเครือข่ายพัฒนาชุมชน ภาคประชาชน วัด และหน่วยงานภาครัฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น