จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัยจินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด โดยมีคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดได้ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายเสกสรร ศรีแสวง ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางจันทร์สม ศรีบัว ครูโรงเรียนขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เบื้องต้นคณะอนุกรรมการทำการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 ตามเกณฑ์ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนดได้แก่ นายเสกสรร ศรีแสวง ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้คณะอนุกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ อำเภอปาย เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น