จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นการพัฒนาพื้นที่แนวชายแดน สร้างคนอยู่ร่วมกับป่า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ในการก่อสร้างถนน 128 กิโลเมตร

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆทีมีการจัดทำ แผนงาน โครงการ งบประมาณ การจัดทำร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ พื้นที่ โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ หรือหมู่บ้านยามชายแดน การจัดทำข้อมูลและประสานงาน เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่และพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ทั้งนี้ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”คนอยู่ร่วมกับป่า” 3 ระบบ 5 แผนงาน ประกอบด้วย ระบบป้องกันการรักษาชายแดน และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ระบบประชากรการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันมลพิษ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ ระบบพัฒนาในการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐาน ทั้งด้านการคมนาคม การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ตลอดจนส่งเสริมอาชีพหลัก/แก่ชุมชน ทั้งด้านการปลูกไม้เศรษฐกิจและการสร้างป่าเศรษฐกิจชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น