PEA จัดพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า โครงการขยายเขตให้ที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 บ้านฉิมพลี อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธ์ สีนวล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน “โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 บ้านฉิมพลี” ณ บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 

ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการขยายเขตให้ที่ทำกินทางการเกษตรระยะที่ 2 (คขก.2) เป้าหมายจำนวน 40,600 ราย ในพื้นที่ 74 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี พ.ศ.2559–2563 วงเงินลงทุน 2,030 ล้านบาท (สองพันสามสิบล้านบาท) เพื่อเป็นการจัดหาบริการไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร และสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรรายย่อย

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอดอยเต่า จึงได้ทำการสำรวจเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าโครงการขยายเขตให้ที่ทำกินทาง การเกษตรระยะที่ 2 (คขก.2) ให้กับกลุ่มเกษตรบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยในระยะแรกมีเกษตรกร จำนวน 50 ราย ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ประมาณ 170 ไร่ ซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยเต่า วงเงินการดำเนินการรวม 1,531,196 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาท) โดยทำการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง 0.345 วงจร.กม ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 1.44 วงจร.กม, 1 เฟส 2 สาย 0.95 วงจร.กม. หม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง

 

 

การก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายฯ มายังกลุ่มเกษตรกรบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ได้รับความร่วมมือจาก อำเภอดอยเต่า, องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอยเต่า และ ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ราษฎรในพื้นที่ อำนวยความสะดวก ทำให้งานแล้วเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดย พิธีเปิดจ่ายไฟฟ้า บ้านฉิมพลี ในวันนี้ เป็นวันที่เกษตรกร ชาวสวน รอคอยงบประมาณจากการไฟฟ้าฯ ที่จะก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรของกลุ่มชาวสวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น