คปจ.เชียงใหม่ พิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรขุดสระเก็บน้ำในแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01

คปจ.เชียงใหม่ พิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรขุดสระเก็บน้ำในแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายวิทยา ชุมภูคำ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร การโอนสิทธิและตกทอดทางมรดก การยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสารภี จำนวน 115 แปลง อำเภอกัยาณิวัฒนา จำนวน 86 แปลง อำเภอดอยเต่า จำนวน 452 แปลง และอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 1,396 แปลง รวมทั้งสิ้น 2,049 แปลง

ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรขุดสระเก็บน้ำในแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งมีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 10 แปลง และพื้นที่อำเภอดอยเต่า จำนวน 21 แปลง รวมทั้งสิ้น 31 แปลง ทั้งนี้ ผลจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติอนุญาตให้เกษตรกรขุดสระเก็บกักน้ำสามารถดำเนินการเฉพาะในโครงการดังกล่าว และให้รายงานการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ คปจ.เชียงใหม่ ทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป รวมถึงอนุมัติในหลักการ หากมีการขอใข้พื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล มอบอำนาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสามารถพิจารณาอนุญาตได้โดยไม่ต้องรอการประชุม คปจ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น