วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมนักศึกษากองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม นักเรียนนักศึกษากองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ รวมจำนวน 121 คน เพื่อชี้แจงให้นักเรียนนักศึกษาทุน กสศ. ได้ทราบถึง เงินรายเดือน ภาคเรียนที่ 2/2563 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563ม การเรียนภาษาจีน แจกแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมอบรม การจัดทำแฟ้ม ส่งบัญชีรายรับรายจ่าย ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2563 โดยมีครูผู้รับผิดชอบกองทุน กสศ. แต่ละแผนกวิชาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น