ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ม.ฟาร์อีสเทอร์น อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2564

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเจ็บสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักเรื่องนี้มาโดยตลอดถึงความสำคัญและจำเป็นในกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละช่วงเทศกาลสำคัญ ในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

ดังนั้นกรมป้องกัน ฯ จึงมอบหมายให้ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการนี้ขึ้น 2 รุ่น คือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ระดับอำเภอ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ และ ปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จำนวน 34 คน และรุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง สำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง และ ปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 36 คน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด รวมทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ในการรายงานผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการรายงานผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ของกรมป้องกัน ฯ และโครงการดังกล่าวยังเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกทางหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น