โรงเรียนแม่แตง รับการประเมินโรงเรียนสีเขียว ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. – 17.00 น.โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียว ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมิน และตัวแทน สพม.34 โดย นางสาววิไลวรรณ ยะสินธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และร่วมสังเกตการประเมินในครั้งนี้

ซึ่ง ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแม่แตง ได้รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสีเขียวต่อคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนสีเขียวของ กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียนพร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน และกระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องอันเป็นการปลูกฝังทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในหมู่เยาวชนอย่างถาวร

ร่วมแสดงความคิดเห็น