สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 หารือโครงการเสริมสร้างอาชีพการเป็นผู้ประกอบการในโรงเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ได้รับฟังโครงการเสริมสร้างอาชีพการเป็นผู้ประกอบการในโรงเรียน จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดย อาจารย์รุ่งทิวา เดชะปรากรม, อาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ, อาจารย์นินุช บุณยฤทธานนท์, อาจารย์วลัย ชัยมูล ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น