มทร.ล้านนา ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย การส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร C1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม ดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการ Meterial Testing นำเสนอโดย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา
  • ห้องปฎิบัติการ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม นำเสนอโดย รศ.ดร.พาณิช อินต๊ะ
  • ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน นำเสนอโดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
  • ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบขนส่งทางราง นำเสนอโดย ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่

สำหรับการประชุมดังกล่าว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้บริการด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน เครื่องมือวัดแก่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยในภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างโอกาสให้นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น