รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ เปิดโครงการค่ายอบรมนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp 2021)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp 2021) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โดยมีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่   26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น