PEA ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายเกรียง บุญพรประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง, นายธาตรี ศรีบุญเรือง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด และผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในสังกัด ได้ระดมชุดงานก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องและเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อย เนื่องจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมเป็นสายส่งชนิดเปลือย ตั้งอยู่บนเขาสูงชัน มีต้นไม้หนาแน่น ทำให้เกิดการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องล่าช้า ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จึงได้ดำเนินการระดมชุดงานก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โดยทำการปักเสา พาดสายขนาด 185 ตร.มม ชนิด SAC จำนวน 5 แฟ้มงาน วงเงินการดำเนินการรวม 4,256,990 บาท ดังนี้

  1. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านผานัง เสา คอร. 12.20 จำนวน 27 ต้น ระยะทางประมาณ 1.950 วงจร-กม.
  2. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแม่นาจร เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 7 ต้น ระยะทางประมาณ 0.480 วงจร-กม.
  3. งานปรับปรุงระบบจำหน่าย กม.7-8 เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตรจำนวน 15 ต้น ระยะทางประมาณ 0.500 วงจร-กม.
  4. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านนายางค์ เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตรจำนวน 16 ต้น ระยะทางประมาณ 0.840 วงจร-กม.
  5. งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านนายางค์ 2 เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 10 ต้น ระยะทางประมาณ 0.480 วงจร-กม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าครั้งนี้

  1. เพื่อลดจำนวนการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่
  2. เพื่อลดเวลาในการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่
  3. เพื่อให้ระบบจำหน่ายมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
  4. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟมากขึ้น
  5. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับ กฟภ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น