เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งจัดประชุมเตรียมจัดงานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 13.30น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง.จ.แพร่เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลทุ่งโฮ้ง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไทยพวน ๑ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายนฤนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และ นายอานนท์ พลแหลม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมประชุม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น