อาชีวะ อบรมผู้บริหาร เพื่อประเมิน พัฒนางานองค์การ นศ.

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการ ภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 8  และทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริม และพัฒนาในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และยั่งยืน

เลขาธิการ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยการจัดอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพ ฯ และการทบทวนเกณฑ์การประเมินให้แก่คณะกรรมการประเมินให้มีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียน ทั้งยังเป็นกรอบการดำเนินงาน การวางรากฐานการประเมินให้มีมาตรฐานในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวไปสู่ผู้ประเมินที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาได้มีทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดคุณภาพด้านทักษะชีวิต และภาวะผู้นำ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่ง”

นายวัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ (ศพก.) กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง สร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นคณะกรรมการประเมิน และมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน กว่า 400 คน เข้าร่วมการอบรม

ทั้งนี้ การกำหนดจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ฯ ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2564 ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร จัดที่จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคใต้ จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคกลาง จัดที่จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 และระดับชาติ จัดที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น