โรงเรียนวชิรวิทย์ เปิดห้องเรียนพิเศษ Chinese English Special Program (CESP)

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โดยมี ดร.วัชระ  ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวรทัศน์  บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นางสาวกุลวดี  เกียรติไชยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาลและประถมศึกษา และรองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมชี้แจงรายละเอียด ผู้ปกครองซักถาม แสดงความคิดเห็น

นายวรทัศน์  บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ กล่าวกล่าวว่า โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดมิติใหม่ทางการศึกษาเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษที่เน้นการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น Chinese English special program  (CESP) โดยได้ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนต่างประเทศ และนักเรียนไทยที่สนใจในการศึกษารูปแบบนานาชาติ โดยคุณครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และความชำนาญการด้านการสอนโดยตรง มีคำแนะนำอย่างมืออาชีพ สำหรับการสอบเข้าโรงเรียนต่าง ๆ ที่เน้นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกหลานของท่านได้มีโอกาสและทางเลือกมากขึ้นในอนาคต

ในระดับอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มข้น รูปแบบนานาชาติยุคใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดการปรับตัว และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge) และสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) โรงเรียนจะส่งเสริมคุณภาพ และศักยภาพ ของนักเรียนในการเข้าร่วมการทดสอบต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในอนาคต ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น