(มีคลิป) ม.แม่โจ้-แพร่ ฝึกอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ผู้จัดโครงการ หลักสูตรฝึกอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตร ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมกวางเพทาย ชั้น 2 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจสามารถบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Farming ได้ เพื่อผลิตกำลังคนด้านการเกษตร ให้มีทักษะปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพ ตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรกรรมประเทศไทย 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการเกษตรด้วยองค์ความรู้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันที่กระแสโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกใหม่แบบ Knowledge-Based และเข้าสู่ยุค Digital Economy “อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร” ถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพ่นยา/ปุ๋ย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ สามารถทำงานได้ถึง 10-20 ไร่ต่อชั่วโมง และดูหน้าจอแสดงผลแบบ Real-time จากกล้องที่ติดอยู่ นับเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์มากขึ้น ประเทศไทยโดรนเพื่อการเกษตรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในลักษณะของการทำการเกษตรแบบแม่นยำ เช่น การรดน้ำ การให้ฮอรโมน การให้ปุ๋ยทางใบ การถ่ายภาพวิเคราะห์/ตรวจโรคพีช ทำให้เกษตรกรสามารถดูแลรักษาโรคพืชได้อย่างตรงจุด ในอนาคตเพื่อยกระดับการเกษตรของประเทศไทยจะมีการใช้โดรนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเกษตรมากขึ้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรในการใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลและสอตคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น