อวสานโรงแรมดังเก่าแก่เชียงใหม่ ล่าสุดประกาศปิดกิจการถาวร – เลิกจ้างพนักงาน เหตุรับผลกระทบหนักจากโรคระบาดโควิด-19

วันที่ 29 พ.ย.63 ทางผู้สื่อข่าวได้ทราบว่า ทางโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ได้มีหนังสือประกาศเมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 ที่ผ่านมา เพื่อบอกเลิกจ้างถึงพนักงานโรงแรมทุกคน ด้วยเหตุผลการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ทางพนักงานโรงแรมดาราเทวีนับร้อยคนได้เข้าไปยื่นหนังสือกับทางผู้ว่าราชการ และสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กรณีผู้บริหารโรงแรมเลื่อนการเปิดกิจการทำให้ค้างเงินเดือนพนักงานมาหลายเดือน นอกจากนี้ทางโรงแรมยังขาดใบอนุญาติมาตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 63 ซึ่งทำให้ทางโรงแรมในขณะนี้กลายเป็นโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต รวมทั้งในขณะนี้สภาพของโรงแรมหลายจุด มีสภาพเสื่อมโทรมจากการที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีการปรับปรุงดูแล และยังมีการถูกยึดทรัพย์ จนเกิดข้อพิพาท ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจนหลาย ๆ หน่วยงานต้องรีบเข้ามาดูแล และแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทั่งต้องปิดกิจการถาวร ทำให้ต้องประกาศเลิกจ้างพนักงาน และปิดโรงแรมดาราเทวีไปอย่างถาวร เพื่อรอให้กรมบังคับคดีขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีในต้นปีหน้า

ทั้งนี้ภายในหนังดังกล่าวได้ระบุว่า “ ตามที่บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้ตกลงรับท่านเข้าทำงานกับบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ในตำแหน่ง xxxx โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนในอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง แต่ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และยังไม่ทราบว่าโรคไวรัสโควิด-19 จะหยุดแพร่ระบาดลงเมื่อใด การแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว ทำให้เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างรุนแรง บริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้หยุดกิจการหรือได้ปิดกิจการลง โดยไม่อาจคาดหมายได้ ว่าจะกลับสู่สภาวะปกติเมื่อใด เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของประเทศอย่างรุนแรง จนรัฐบาลต้องมีคำสั่งให้ปิดประเทศเป็นการชั่วคราว บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในเหตุการณ์ ทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ต้องประสบกับปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่สะสมมาเป็นเวลานานจนมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องกันตลอดมาเป็นระยะเวลาหลายปี และยังประสบกับปัญหาทางด้านการเงิน เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ให้บริษัทฯ ต้องประสบกับการขาดทุนอย่างหนักเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำจนไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ อันเป็นเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจหลีกเลี่ยงอย่างใด ๆ ได้ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด จึงต้องหยุดประกอบกิจการโรงแรมชั่วคราวมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด บริษัท ฯ จึงมีความจำเป็นที่จะลดจำนวนพนักงานจำนวนหนึ่งจากเหตุผลดังกล่าว บริษัท ฯ จึงขอบอกเลิกการจ้างงานระหว่างบริษัทฯ กับท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

อนึ่ง เนื่องจากมีพนักงานของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ได้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ และความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ที่ได้ไปให้ข่าวแก่สื่อมวลชน โดยการถือป้ายที่มีข้อความใส่ร้ายป้ายสีนายจ้างว่าโรงแรมดาราเทวีเป็นโรงแรมเถื่อน ไม่สามารถเปิดกิจการได้ และได้ปิดกิจการแบบถาวรโดยไม่จ่ายเงินเดือน โรงแรมหน้าเลือด อันเป็นความเท็จ และถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และเป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณทางเจริญของโรงแรมดาราเทวี ทำให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปขาดความเชื่อถือกิจการของนายจ้าง เป็นการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง การยุยง ปลุกปั่น ให้เกิดความไม่สงบ ความกระด้างกระเดื่อง และเกลียดชังผู้บริหารของโรงแรมดาราเทวี ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งนายจ้างมีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 583 อีกทั้ง บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องพนักงานดังกล่าวเพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย อันเกิดจากการกระทำนั้น ๆ อีกโสตหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น