พ่อเมืองลำพูน เปิดอบรมการทำตลาดออนไลน์ แบบมืออาชีพ ปรับตัวรับมือสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า และบริการการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ เดอะ แกรนจามจุรี รีสอร์ท ลำพูน

ด้าน นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวเข้ากับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวโน้มของการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ยึดโยงเข้ากับฐานความโดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนืออย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับตัวในธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อรับกับสถานการณ์โรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น