(มีคลิป) หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เข้าไปให้บริการด้านการแพทย์ ให้กับราษฎรบ้านห้วยแก้ว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ร.ท. วิษณุ ต๊ะนางอย ผช.น.ฝกร.ฉก.ร.7 ร่วมกับ ร้อย.ร.721 จัดกำลังพลชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ อบต.ผาบ่อง,กศน.แม่ฮ่อง สอน,รพ.สต.ผาบ่อง ในการดำเนินกิจกรรมความรู้สู่ชุมชนพื้นที่ห่างไกล ต.ผาบ่อง ครั้งที่ 1/2563 ตามโครงการอยู่ดีมีสุขสวัสดิการสังคม ต.ผาบ่อง ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์เข้าไปสู่ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ฯ ณ โบสถ์คริสต์ห้วยแก้ว บ.ห้วยแก้วบน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นาย บรรจง พานทอง รองนายก อบต.ผาบ่อง เป็นประธาน มีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ทั้งสิ้น 64 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น