(มีคลิป) เครือข่ายคัดค้านการทุจริตในการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ร้องนายกรัฐมนตรีผ่านกรรมาธิการศึกษา ขอสั่งยกเลิก

เมื่อวันพุธที่2ธันวาคม2563 ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย กทม. สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ได้ประสานให้ ผอ.มาโนช ห่วงศรี ดร.ทนง ทศไกร แกนนำเครือข่าย ต้านผอ. สกสค.จังหวัดพลัดถิ่น เข้ายื่นหนังสือต่อ ส.ส .น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทย และ ส.ส. นพคุณ รัฐผไท ประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านการทุจริตการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและประธาน ปปช. และนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายจะดำเนินการยื่นศาลปกครอง


โดยหนังสือที่ยืนพร้อมเอกสารประกอบมีใจความสำคัญว่า ที่ พิเศษ / 2563เครือข่ายคัดค้านการทุจริตในการสรรหาผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร999/19 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 600001 ธันวาคม 2563
เรื่อง คัดค้านการทุจริตในการสรรหาผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ซึ่งมีพฤติการณ์ผิดปกติอย่างยิ่ง อันเป็นพฤติการณ์ในทางทุจริตและ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 1 )
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสติภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมสวัสติการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 2)
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 3 )
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 4 )ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตามรายละเอียดหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้


โดยในการรับสมัคร ได้มีกลุ่มผู้สมัครฯ ที่เคยทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนใหญ่เคยมีภูลำเนาในจังหวัดนั้นๆ(แม้หลักเกณฑ์จะไม่ได้ห้ามไว้ก็ตาม) ซึ่งกลุ่มผู้สมัครฯที่เคยทำงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และ ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร กศน. ดังกล่าว เคยเป็น ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการ กศน. อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสกสค.
ในขณะเดียวกันก็ไม่ปรากฏว่า มีผู้บริหาร จากจังหวัดอื่นๆ หรือจากสังกัดอื่นๆ ไปสมัครในลักษณะมาจากจังหวัดเดียวกันเป็นจำนวนมาก หรือ มาจากสังกัดเดียวกันเป็นจำนวนมาก และ กระจายกันแบ่งกัน ไป
สมัครในจังหวัดอื่นๆ เหมือนกับผู้บริหารที่เคยทำงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ เหมือนกับผู้บริหารซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้บริหาร กศน.


ตามประกาศผลการสรรหาฯ ปรากฎว่า มีผู้สมัครที่เคยทำงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสรรหา
10 คน และ เป็นผู้บริหารที่เคยทำงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ เป็นผู้บริหาร กศน.ได้รับการสรรหา รวม 15 คนตาม เอกสารหมายเลข 1 และ เอกสารหมายเลข 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสรรหาสูงสุดแบบผิดปกติวิสัยอย่างชัดแจ้ง ผิดวิสัยของการสรรหาโดยปกติทั่วไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบ่งชี้ได้ว่า มีการวางแผนเตรียมการ เตรียมคนในกลุ่มของตนเองแบ่งกระจายไปสมัครในจังหวัดต่างๆแบบไม่ซ้ำกัน และ ได้รับการสรรหาในครั้งนี้เกือบทั้งหมด อันเป็นการกำหนดตัวบุคคลที่จะได้รับการสรรหาไว้ล่วงหน้า แม้จะมีกระบวนการสรรหา โดยมีเกณฑ์ จากผลงาน จากการแสดงวิสัยทัศน์ และ จากการสัมภาษณ์ ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงกระบวนการสรรหาเพื่อที่จะแสดงต่อสังคมให้เห็นว่าการสรรหามีมาตรฐาน เชื่อถือได้ เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงได้มีการกำหนดตัวบุคคลที่จะได้รับการสรรหาไว้ล่วงหน้าแล้ว การกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำโดยการทุจริตในการสรรหา เป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้ารับการสรรหาโดยสุจริต เป็นการทำลายระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล จึงเป็นการทุจริตในการสรรหา
ผู้อำนวยการ


สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ เป็นผลให้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และ บุคลากร ทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (เอกสารหมายเลข 2)เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณา สั่งยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการ และ สวัสดิภาพครู และ บุคลากร ทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (เอกสารหมายเลข 2) อันเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น