ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงตรวจพื้นที่ตรวจแนวชายแดน ไทย-พม่า ริมน้ำสาละวิน เพื่อดูมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ ประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบนโยบายมาตรการคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จุดผ่อนปรนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีการติดต่อการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนให้เข้มงวดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของกลุ่มบุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมทั้งมาตรการป้องกันการลักลอบการค้ามนุษย์ในพื้นที่แนวชายแดนลุ่มน้ำสาละวิน นอกจากนั้นยังได้มอบนโยบายการปรับพื้นที่ริมแม่ลำสาละวินให้เป็นตลาดนัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนโยบาย ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ลงพื้นที่ ตรวจดูสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านลำน้ำสาละวิน ซึ่งลำน้ำธรรมชาติ ที่กั้นพรมแดน ไทย-พม่า และอดีตเป็นช่องทางมีการติดต่อการค้าขาย ระหว่างไทยกับพม่า แต่เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ทำให้ต้องมีการปิดด่านจุดผ่อนปรนชั่วคราว อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ติดตามสำรวจสภาวะการค้าชายแดน ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 คลี่คลายลงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้มีการพิจารณามาตรการผ่อนปรนในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดน เพื่อเปิดช่องทางจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านแม่สามแลบต่อไป ซึ่งจุดผ่อนปรนจุดนี้จะมีการส่งสินค้าอุปโภค บริโภคไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และจะมีการนำเข้าโคกระบือจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทย

นอกจากนั้นแล้วในอนาคตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะการเปิดจุดท่องเที่ยวชมบริเวณลำน้ำสาละวิน ซึ่งมีสภาพความสวยงาม มีจุดชมวิวแม่น้ำสองสาย รวมทั้งยังมีจุด unseen แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่สะเรียง ได้แก่ สระน้ำกินรี หรือสระน้ำมรกต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำสาละวินชายแดน ไทย-พม่า ซึ่งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น