“บิ๊กตุ๋ย” ลงพื้นที่ อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อติดตามความพร้อมโครงการการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.เชียงราย และติดตามความพร้อมโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำพื้นที่ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อตรวจสอบสภาพความเหมาะสมและความพร้อม ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมีนายเอนก ปันทะยม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเทิง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.เชียงเคี่ยน ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งพื้นที่อำเภอเทิงได้รับการพิจารณาโครงการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านสารภี ม.5 – บ้านป่ากุ๊ก ม. 7 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง ซึ่งการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ได้มีปลัดอาวุโสอำเภอเทิงและข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและความคืบหน้าของโครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากการลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าโครงการต่างๆในพื้นที่ อ.แม่จัน อ.เชียงของ และ อ.เทิง แล้ว วัตถุประสงค์หลักในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายของพล.ร.อ.พิเชฐ ก็เพื่อหารือข้อราชการกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โดยทางจังหวัดเชียงรายได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหาสำคัญของจังหวัด ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ภาพรวม และผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินงบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2563 และโครงการที่จะขอรับสนับสนุนเงินงบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น