จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และการรับมอบประกาศเป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเทศกาลศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 The 4th Chiang Mai Crafts Fair 2020 และงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และการรับมอบประกาศเป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลกโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นประธานในพิธี นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นางสาววรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าในนามของคณะทํางาน ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึง ของกิจกรรมการจัดงานเทศกาล “Chiang Mai Crafts Fair 2020” และงานเฉลิมฉลองเมือง เชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกและการรับมอบประกาศเป็น สมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก ในครั้งนี้ เทศกาลนี้ได้เริ่มมจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 ถึงปี 2020เป็นปี ที่ 4ในการเผยแพร่งานหัตถกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งงานหัตถกรรมดั้งเดิม จนถึงงาน ร่วมสมัย

ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเทศกาลศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่ ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 The 4th Chiang Mai Crafts Fair 2020 ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่งานหัตถกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งงานหัตถกรรมดั้งเดิม จนถึงงานร่วมสมัยได้มีแนวคิดการจัดเทศกาลใน Theme “ยัง หาย ใจ๋” หมายถึง “การยังดํารงอยู่ของงานหัตถกรรมและครูภูมิปัญญาในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูง” อันเป็นการสร้างความตระหนักในความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาไทย ในบริบทปัจจุบัน

ภายในงานประกอบไปด้วยการจัดงานใน 5 พื้นที่หลัก คือ1.กาดสล่า ออนเซลล์ 2. กึ๊ดแป๋งแต่งสร้าง 3. ลมหายใจ๋คนเมือง 4. จุมสล่า มาม่วน 5. ลู่เล่น ลงข่วง พื้นที่สําหรับจําหน่ายสินค้าหัตถกรรม พื้นที่กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านงาน หัตถกรรม พื้นที่สําหรับจัดแสดงโครงการขับเคลื่อนต่างๆที่ เกิดขึ้นเพื่อให้เมืองและชุมชนมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต เช่น โครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก โครงการฮ่ายผญา โครงการ Medicopolis ฯลฯ พื้นที่แสดงความสามารถของสล่าช่างสาขาต่างๆ พื้นที่เวทีกิจกรรมการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ในปีนี้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้จัดงาน จะได้จัดให้มีการ เฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 3วาระ พร้อมกัน คือ1. ครบรอบ 3 ปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของ องค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ครูช่าง ที่สร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของ จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถศิลป์โลก (World Craft City) จาก สภาหัตถศิลป์โลก (World Craft Council)หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่สําคัญให้กับคนเชียงใหม่ ในการร่วมกันรักษามรดกทาง วัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น