พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าถวายรายงาน หน่วยแพทย์อาสา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “หน่วยแพทย์อาสา พาชุมชนสุขภาพดี จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานสู่…การสร้างสุขอนามัยที่แข็งแรง รากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน” ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาคนไข้ในเขตทุรกันดาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น