ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเอกเพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  อัตราเงินเดือน 26,250 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และอัตราเงินเดือน 41,000 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่  E310060 จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
 3. มีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ (ต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง)

3.1 หากมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาเอก จะต้องศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน

3.2 หากมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน

ทั้งนี้ การวินิจฉัยคุณวุฒิใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อได้รับการคัดเลือก คณะฯ จะต้องนำเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้ความเห็นชอบและบรรจุแต่งตั้งต่อไป

 1. มีใบประกอบวิชาชีพ หรือมีคุณสมบัติครบพร้อมที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน
 2. ต้องมีคุณสมบัติและมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560 ดังนี้

5.1 ผู้สมัครในคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากในประเทศ หรือประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (หลักสูตรทั่วไป) ต้องมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยผ่านตามเกณฑ์ ดังนี้ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) IELTS 6.0 หรือ CMU-eTEGS 80 คะแนน โดยความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ใช้ทดแทนความสามารถทางภาษาอังกฤษชุด TOEFL PBT (paper-based test) ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นผลคะแนนในวันสมัคร และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

5.2 ผู้สมัครที่อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกจากในประเทศ หรือประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (หลักสูตรทั่วไป) จะต้องยื่นคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5.1 ต่อมหาวิทยาลัยภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนด 1 ปีแล้ว ยังไม่ผ่านความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้ถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง

5.3 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครที่อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกจากหลักสูตร  ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก หรือหลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ.รับรองหรือผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น จะยกเว้นคุณสมบัติความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 1. ผู้สมัครในคุณวุฒิระดับปริญญาโท

6.1 จะต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองการจัดอันดับ Top 500 ซึ่งจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2021 (TOP 500) หรือ Top 400 ซึ่งจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2021 (TOP 400) และต้องได้เกรดเฉลี่ย ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 (หากสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ที่นอกเหนือจากนี้ คณะฯ จะต้องนำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้ความเห็นชอบและบรรจุแต่งตั้งต่อไป) และ

6.2 มีความพร้อมและสามารถไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ภายใน 3 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.arc.cmu.ac.th และยื่นเอกสารได้ที่หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-2810) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 หรือ E-mail: [email protected] (ส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น) โดยมีเอกสารประกอบการสมัครครบตามประกาศนี้ และคณะฯ จะต้องได้รับเอกสารการสมัครก่อนวันที่ปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                จำนวน  1  ชุด
 2. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ ทุกระดับ        จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ                         จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ตามข้อ 5)             จำนวน  1  ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน  1  ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)                                                 จำนวน  1  ฉบับ
 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ถ้ามี)                       จำนวน  1  ฉบับ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการ และวิธีการคัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ www.arc.cmu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่  22 ธันวาคม  พ.ศ.2563 (รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น